سعید حسینی -گیتار

نام و نام خانوادگی:  سعید حسینی

نوازنده: گیتار

ساکن: گرگان

متولد: 135