روش کوک کردن سازها

بهترین روش برای کوک کردن سازهای مختلف استفاده از وسیله ای بنام ( تیونر ) است . این وسیله در کلیه فروشگاههای موسیقی موجود است .
تیونر هفت نت موسیقی ( دو ، ر ، می ، فا ، سل ، لا ، سی ) را از راست به چپ به صورت ( B . A . G . F . E . D . C) نشان می دهد .
فقط کافیست اسم نت هر سیم را ، که این وسیله باید نشان بدهد. را بدانید . سپس ...

شیوه ی کوک کردن تار : دو سیم جفتی اول ( C ) دو سیم جفتی دوم ( G ) دو سیم جفتی سوم ( C ) یا ( D )

شیوه ی کوک کردن سه تار : سیم اول ( C ) سیم دوم ( G ) سیم سوم و چهارم ( C ) یا ( D )

شیوه ی کوک کردن دو تار : سیم اول ( C ) سیم دوم ( F ) یا ( G )

شیوه ی کوک کردن تارینه : سیم اول ( C ) سیم دوم ( G ) سیم سوم ( C ) یا ( D )

شیوه ی کوک کردن تنبور : سیم اول ( C ) سیم دوم ( C ) سیم سوم ( F ) یا ( G )

شیوه ی کوک کردن رباب : دو سیم جفتی اول ( C ) دو سیم جفتی دوم ( A ) دو سیم جفتی سوم ( C ) یا ( D )

شیوه ی کوک کردن عود : دو سیم جفتی اول ( C ) دو سیم جفتی دوم ( G ) دو سیم جفتی سوم ( D ) دو سیم جفتی چهارم ( A ) دو سیم جفتی پنجم ( G ) سیم ششم (D)

شیوه ی کوک کردن کمانچه : سیم اول ( E ) سیم دوم ( A ) سیم سوم ( D ) سیم چهارم ( G ) یا سیم اول ( D ) سیم دوم ( A ) سیم سوم ( D ) سیم چهارم ( A )

شیوه ی کوک کردن قیچک : سیم اول ( E ) سیم دوم ( A ) سیم سوم ( D ) سیم چهارم ( G )

شیوه ی کوک کردن ویلن : سیم اول ( E ) سیم دوم ( A ) سیم سوم ( D ) سیم چهارم ( G )

شیوه ی کوک کردن گیتار : سیم اول ( E ) سیم دوم ( B ) سیم سوم ( G ) سیم چهارم ( D ) سیم پنجم ( A ) سیم ششم ( E )

شیوه ی کوک کردن سنتور : سیم سفید { خرک اول ( E کرن ) خرک دوم ( F ) خرک سوم ( G ) خرک چهارم ( A کرن ) خرک پنجم (B بمل ) خرک ششم ( C )

خرک هفتم ( D ) خرک هشتم ( E بمل) خرک نهم ( F ) .

سیم زرد { خرک اول ( E کرن ) یا ( C ) خرک دوم ( F ) خرک سوم ( G ) خرک چهارم ( A کرن ) خرک پنجم ( B بمل ) خرک ششم ( C ) خرک هفتم ( D کرن )

خرک هشتم ( E بمل ) خرک نهم ( F ) .

تذکر : تیونر ، نت (B بمل ) را به صورت ( #A ) نشان میدهد. ضمنا برای نت ( A کرن ) و ( D کرن ) و ( E کرن )می بایست عقربه تیونر ، از نقطه کوک استاندارد ( 45- ) کمتر باشد.

ضمنا"برای کوک کردن سه تار به طریقه سمعی ( گوشی ) به قسمت معرفی 3تار در وبسایت سه تار و تارینه www.3tar.irمراجعه شود.

بدیهی است کوک سازها ، ممکن است در دستگاههای مختلف تغییر کند . ولی در اینجا کوک معمول ، مد نظر است . ( برسی و تحقیق از وبسایت 3 تار و تارینه )

شیوه ی کوک کردن پیانو 

برای کوک پیانو می بایست ابتدا یک آچار کوک پیانو و یک دستگاه تیونر مخصوص پیانو و میوت ها (لاستیکی برای تفکیک کردن سیم ) تهیه نمود. نرم افزار کوک و تیونر هایی که در فروشگاههای موسیقی موجود است نهایتا" فقط قابلیت 5 اکتاو را داراست در نتیجه برای قسمت بم و زیر کاربرد ندارند . و فرق تیونر مخصوص پیانو با تیونر های معمولی قابلیت 8 اکتاو آن است. توصیه می شود برای آچار کوک حتما" از آچار مخصوص استفاده نمائید، در غیر اینصورت گوشی های کوک پیانو شما آسیب خواهد دید.برای کوک دقیق پیانو میبایستی حداقل 3تا4 ساعت وقت صرف کرد.

 آچار مخصوص کوک پیانو

آچار ،تیونر  ،میوت ها و کوکر