نحوه کوک کردن سه تار

برای کوک کردن 3تار ، دو روش وجود دارد:

اول به وسیله دستگاه تیونر که نحوه استفاده آن ، در قسمت روش کوک کردن سازها در وبسایت ارائه شده است . روش دوم به صورت سمعی ( گوشی ) برای این روش ابتدا سیم بم را به صورت دست باز ، بدلخواه سفت کرده و آن را نت DO فرض مینماییم . سپس روی سیم بم پرده « نخ » شماره 9 را گرفته با ناخن سیم را به صدا در آورده ، که صدای حاصله از آن را نت SOL مینماییم .

حال میبایست سیم دوم را ( منظور سیم برنجی ، از پایین به بالا ) با نتی که میشنویم ( یعنی نت sol بم ) هم صدا کنیم ، یا شل وسفت کنیم تا صدای سیم دوم با نت پرده 9 سیم بم یک صدا باشد. اینک سیم دوم دست باز ( یعنی آزاد ) را SOL مینامیم. پس از آن روی سیم دوم پرده 6 را گرفته با ناخن سیم را به صدا در می آوریم ، که صدای حاصله از آن را نت DO می نامیم ، حال میبایست سیم اول را ( منظور سیم فولادی از پایین به بالا ) با نت DO که از پرده 6 سیم دوم میشنویم هم صدا کنیم .

اینک سیم اول دست باز را DO می نامیم .اکنون نوبت سیم مشتاق ( سیمی که در کنار سیم بم ) است .

حال سیم اول رابه صورت دست باز یعنی آزاد که نت DO نامیده بودیم با سیم مشتاق هم صدا کوک میناییم . به این صورت ساز سه تار به این ترتیب سیم اول DO سیم دوم SOL سیم مشتاق DO و سیم بم DO کوک شده است . تذکر: در مورد کوک ساز تارینه ، عینا" شبیه سه تار می باشد،فقط سیم مشتاق حذف شده است .

( از مدیریت وبسایت 3تار وتارینه www.3tar.ir ).