آثارتالیفاتی،صوتی،تصویری

در زمینه تنبک: 

1. ریتم آهنگ بیست قطعه برای تنبک برای تکنوازی

2. پیش آهنگ مجموعه ای برای تنبک جهت همنوازی

3. ریتم آوا قطعاتی برای تنبک برای تکنوازی

4. فنون تنبک نوازی (خودآموز تنبک برای دوره مقدماتی)

  

در زمینه سه تار: 

 1. تارینه (فوت و فن سه تار نوازی) آموزشی مقدماتی سه تار به همراه سی دی تصویری

2. گل های صحرایی (مجموعه آثار اجرایی سیما بینا) تنظیم برای سه تار

 

در زمینه دف: بزودی منتشر می شود.

1. فنون دف نوازی (خود آموز دف برای دوره مقدماتی)

2. سماع دف (قطعاتی برای دف) برای تکنوازی

 

 

  

در زمینه دایره: بزودی منتشر می شود. 

1. رقصان (قطعاتی برای دایره) قسمت اول آموزشی مقدماتی، قسمت دوم قطعاتی برای تکنوازی

 

آثار صوتی و تصویری:

1. کاست و سی دی تکنوازی تنبک (ریتم آهنگ)

2. سی دی تصویری آموزشی سه تار

3. افسون ریتم (گروه نوای تنبک) تصویری