رضا وهدانی (1382-1312 ه.ش )

رضا وهدانی از نوازندگان با سابقه تار ؛ که موسیقی را نزد اساتیدی همچون علی اکبر شهنازی ، اسماعیل مهرتاش و حسین دهلوی آموخت و 

شاگردان زیادی را نیز در این راه تعلیم داد . اثر ارزشمند این هنرمند کتابی است تحت عنوان «ردیف سازی موسیقی ایران » که همان ردیف میرزا

حسینقلی به روایت استاد شهنازی می باشد ، که نام برده در طول سالیان دراز آن را تدوین و در سال 1376 منتشر نموده است.