موسی-معروفی-1344-1268-ه-ش

موسی معروفی (1344 - 1268 ه .ش )

موسی معروفی از شاگردان برجسته درویش خان است که به درجه ی اخذ نشان « تبر زین طلا » از دست وی ، درنوازندگی تار نایل آمد. وی مدت 30 سال به جمع آوری و تطبیق...
علی-اکبر-شهنازی-1363-1276-ه-ش

علی اکبر شهنازی (1363 - 1276 ه .ش )

علی اکبر شهنازی فرزند آقا حسینقلی که از 8 سالگی آموزش تار را نزد پدر خود آغاز و ظرف مدت 6 سال ردیف موسیقی ایرانی را از وی آموخت. در 14 سالگی اولین اجرایش...
اسماعیل-قهرمانی-1258-؟133

اسماعیل قهرمانی (1258 -؟133 )

اسماعیل قهرمانی نوازنده تار و از شاگردان برجسته محضر میرزا حسینقلی و میرزا عبدلله بود.او را از برجسته ترین نوازندگان و حافظان ردیف دانسته اند و معروف است...
نورعلی-برومند-1355-1285-ه-ش

نورعلی برومند(1355 - 1285 ه .ش )

نورعلی برومند:  « در سه تار ناخن زدن را از صبا و ضربی ها را از فروتن یاد گرفته ام . » در نوجوانی پدر برومند برای اینکه پسرش به علت عشق به موسیقی از درس و...
رضا-وهدانی-1382-1312-ه-ش

رضا وهدانی (1382-1312 ه.ش )

رضا وهدانی از نوازندگان با سابقه تار ؛ که موسیقی را نزد اساتیدی همچون علی اکبر شهنازی ، اسماعیل مهرتاش و حسین دهلوی آموخت و  شاگردان زیادی را نیز در این...