معصومه صوفی/شهروزعارف/امیرحسین فرقانی

معصومه صوفی /شهروز عارف/ امیر حسین فرقانی

در حال اجرای کنسرت  و نواختن گیتار

از هنرجویان منتخب این ماه مرکز موسیقی شباهنگ می باشند.