ارکستر بزرگ موسیقی شباهنگ در سال 1397

مژده   درسال  1397

بزودی ارکستر بزرگ موسیقی شباهنگ (تنها ارکستر موسیقی در استان گلستان)

برای سومین بار شروع به فعالیت و آماده سازی جهت تمرینات اقدام نموده است.