تحلیل مبانی نظری موسیقی ایران و جهان

1- نمونه آواز داده شده در کدام یک از مقام های موسیقی ایرانی می باشد؟

 

1) بیات ترک                 2) بیات اصفهان                   3) چهار گاه                 4) دشتی

2 - کدام واحد برای اندازه گیری فاصله ها در موسیقی دقیق تر است؟

1) پرده                  2) ساوار                  3) سنت                   4) کما

3 - چگونگی اجرای دینامیک های (Dynamic ) دوره « باروک » کدام است؟

1) به اصطلاح پله ای اجرا می شود.                  2) تدریجی قوی می شود .                  3) در بالا رونده قوی میشود.                  4) در پایین رونده ضعیف می شود.

4 - اصطلاح ایتالیایی ( آجیتا تو ) Agitato به چه معنی است؟

1) آشفته ، متحرک                     2) با شتاب                  3) تندتر                  4) سریع

5 - پرده ی وسطای زلزل کجا بسته می شود؟

1) به فاصله یک طنینی از خنصر           2) به فاصله شش - پنجم نسبت به مطلق         3) میان سبابه و بنصر        4) میان بنصر و وسطای فرس

6 -فاصله طنینی (دوم بزرگ فیثاغورسی ) با چه نسبتی نشان داده می شود؟

1) سه،دوم                  2) پنچ،چهارم                 3) شش،پنجم                 4) نه ، هشتم

7 - با سه دیز به عنوان مایه نما ، کدام گام میکسولیدین را خواهیم داشت؟

1) ر                 2) سی              3) فا دیز             4) می

8-  کدام گروه از نت های زیر نمایانگر دانگ بوسلیک صفی الدین است؟

1) ر - می - فا دیز - سل                2) ر- می بمل - فا - سل               3) ر - می - فا - سل                 4) ر - می کرن - فا - سل

9 -نت های سی بمل - ر - می بمل - سل  چه آکوردی را تشکیل می دهند؟

1) آکورد هفتم کوچک              2) آکورد هفتم بزرگ              3) آکورد هفتم کاسته                4) آکورد هفتم نمایان

10 - در کادنس پلاگال در گام سی ماژور ، کدام آکورد پیش از آکورد تنیک قرار می گیرد؟

1) تریاد دو دیز مینور               2) تریاد فا دیز ماژور                3) تریاد می ماژور                   4) تریاد سل دیز مینور

11 - آکورد هفتم مبتنی بر درجه ی دوم مینور ملودیک بالا رونده کدام است ؟

1) آکورد هفتم کاسته               2) آکورد هفتم کوچک              3) آکورد هفتم بزرگ               4) آکورد هفتم نمایان

12 - شاهد مخالف در سه گاه فا سری کدام است؟

1) ر                    2) فا سری                 3) لا                 4) سی کرن

13 - در وارونه سوم آکورد هفتم کاسته در گام فا مینور هارمونیک کدام نت در باس قرار می گیرد؟

1) ر بمل                     2) دو                3) سی بمل                 4) می

14 - نغمه ی « ز» در سیستم صفی الدین روی سیم دست باز « سل » معادل کدام نت خواهد بود؟

1) سی                               2) سی کرن                               3) لا                                   4) دو

15 - نیم پرده های گام لیدیایی ( لیدین ) میان کدام درجه ها قرار می گیرد؟

1) یکم و دوم و درجه های پنجم و ششم      2) دوم و سوم و درجه های ششم و هفتم     3) سوم چهارم و درجه های هفتم و هشتم           4) چهارم و پنجم و درجه های هفتم و هشتم

16 - دشتی سی چه مایه نمایی دارد؟

1) سی بمل - می بمل - لا کرن          2) سی بمل - سی کرن               3) فا سری               4) فا دیز - دو دیز - سل سری

17 - رنگ دلگشا در کدام دستگاه نواخته می شود ؟

1) سه گاه                  2) دشتی                 3) همایون                  4) نوا

18 - پویم سمفونیک (poeme symhoniqe) چه نوع موسیقی است؟

1) موسیقی که برای ارکستر سمفونیک تنظیم می شود.              2) موسیقی که برای ارکستر سمفونیک نوشته می شود.        3) موسیقی که برای ارکستر نوشته می شود و منظومه و یا داستانی را تعریف می کند .        4) موسیقی که برای یک ساز بطرز بدیهه نوازی نوشته می شود.

19 - اجرای تقریبی اصطلاح « استاکاتی سیمو » (Staccatissimo  ) در موسیقی چگونه است؟

1) یک چهارم زمان اجرا وبقیه سکوت           2) یک دوم زمان اجرا و بقیه سکوت            3) ضرب ها به صورت کوتاه اجرا شوند.         4) با آکسان و کوتاه اجرا شوند.

20 - کاربرد مفهوم « اپوس» (pous) در موسیقی چیست؟

1) شماره ترتیب آثار آهنگسازان        2) نشانه چاپ وانتشارات           3) نشانه برگشت موسیقی         4) نشانه موسیقی اپرایی

21 - معکوس دوم آکورد هفتم نمایان در تنالیته « فا دیز  مینور » کدام است ؟

1) سل دیز-سی-دو دیز- می بکار          2) سی-دو دیز - می دیز - سل دیز            3) سی - دو دیز-می دیز -سل دیز     4) سل دیز - سی- دو دیز - می دیز

22 - « اراتوریو » (oratorio) چیست؟

1)نوعی بسط و گسترش در موسیقی مذهبی              2) موسیقی مذهبی که مانند اپرا ،داستان را با آواز تجسم می کند.            3) مقدمه ای است برای موسیقی مذهبی                       4) موسیقی است که بین دو پرده اپرا اجرا می شود.

23 - « آنتی فونی » در موسیقی به چه معنی است؟

1) فاصله های نا ملایم             2) فاصله های ملایم         3) فاصله های چهارم و پنجم             4) فاصله های اکتاو و اکتاو دوبل

24 - مفهوم علامت ( Da capo all fine ) کدام است؟

1) بدون برگشت اجرا شود.        2) از اول تا به آخر            3) تا اصطلاح fine (پایان ) تکرار شود.              4) با برگشت اجرا شود.

25 - در شیوه نت نگاری در موسیقی قدیم ایران ، واژه ابجد برابر با چه تسلسلی از نت ها می باشد؟ ( نسبت به نت مطلق «دو» )

1) ربمل-می کرن- می بکار-فا           2) دو-ربمل-رکرن- ر بکار          3) فا- سل بمل - سل کرن- لا             4) سل بکار- لا بمل- لا کرن - سی بمل

26 - مایه نمای « فا دیز - دو دیز - سل دیز - ر سری » به کدام دستگاه تعلق دارد؟

1) همایون دو دیز          2) سه گاه ر سری             3) شور دو دیز             4) چهارگاه فا دیز 

تحقیق و برسی توسط وبسایت سه تار3tar.ir  وتارینه از کتاب کارشناسی ارشد موسیقی ، بنیامین فسائی، انتشارات آیندگان تهران 1392