سازشناسی ایران و جهان

1- در سنتور با کوک معمول « سل » کوک سیم های سفید در خرک اول چه نتی می باشد؟

1) دو                    2) سل                    3) می                   4) فا

2- بم ترین صوت از کدام یک از سازها تولید می شود؟

1) تارباس                  2) سنتور                   3) عود                   4) کمانچه

3- نت های « فلاژوله » (Flageolet) و یا هارمونیک (Harmonic) مصنوعی روی ویلن چگونه حاصل می شود؟

1) با لمس کردن یک نت             2) با محکم گرفتن یک نت و لمس کردن نت دیگر                 3) با محکم گرفتن یک نت             4) با لمس کردن اکتاو همان سیم

4 - کدام یک از سازهای زهی ارکستر سمفونیک با فاصله چهارم کوک می شود؟

1)کنترباس                   2) ویلن آلتو                      3) ویلنسل                       4) ویولا دامور

5 - صدا دهندگی « هورن فا » با کلید سل چیست ؟

1) یک چهارم درست پایین تر شنیده می شود.   2) یک چهارم درست بالاتر شنیده می شود.   3) یک پنجم درست پایین تر شنیده می شود.   4) یک پنجم درست بالاتر شنیده می شود.

6 - کوک ویلن آلتو ( Violin alto )  بطور معمول چیست؟

1) لا - می - سی - می                  2) دو - سل - ر - لا                  3) می - لا - ر - سل                  4) لا - ر - سل - دو

7 -سازهای گاملان و فلوت پان عمدتا" به کدام کشورها منسوب می شوند؟

1) اندونزی - هند                      2) اندونزی - پرو                       3) ژاپن - پرو                       4) هند - ژاپن

8 - نام گذاری صداهای ساز « نی » کدام است؟

1) بم ، زیر ، بم نرم              2) بم ، زیر ، غیث ، بم نرم               3) بم ، غیث ، اوج               4) بم ، بم نرم، زیر(اوج) ، غیث ، پس غیث

9 - کدام یک از سازهای زیر 10 سیم جفتی دارد؟

1) بم تار                    2) رباب                     3) عود                     4) قانون

10 - کدام یک از کوک های زیر جهت اجرای شور « لا » برای تار مناسب تر است؟

1) دو - سل - لا - ر                2) دو - سل - ر - ر                    3) دو - سل - دو - دو                     4) دو - سل - ر - سل

11 - اصطلاح « شلال » در کدام ساز به کار می رود؟

1) تار                    2) تنبک                   3) قیچک                   4) کمانچه

12 - کوک سیم های قیچک آلتو از بم به زیر چه می باشد؟

1) می -لا - ر - لا                      2) سل - ر - لا - می                     3) می - لا - ر - سل                    4) دو - سل - ر - لا

13 - پوزیسیون دوم روی سیم « سل » ویلن کدام است؟

1) دو - ر - می - فا                2) سل - لا - سی - دو               3) لا - سی - دو - ر              4) سی - دو - ر - می

14 - توبافون ( Tubaphone ) جزء کدام یک از گروه های ارکستر سمفونیک می باشد؟

1) زخمه ای               2) بادی چوبی               3) بادی برنجی               4) کوبه ای با صدای معین

15 - در کدام ساز با نواختن نت نوشته شده « دو دیز » صدای « لا دیز » ایجاد می شود؟

1) کلارینت سی بمل                    2) کلارینت لا                    3) کرآنگله                    4) کلارینت می بمل

16-در صورتی که بخواهیم قطعه موسیقی که برای ویلن نوشته شده است برای کلارینت « لا » انتقال دهیم چگونه عمل می کنیم؟

1) یک سوم بزرگ بالاتر انتقال می دهیم.      2) یک سوم کوچک بالاتر انتقال می دهیم.      3) یک سوم کوچک پایین تر انتقال میدهیم.      4) یک سوم بزرگ پایین تر انتقال می دهیم.

17-صدا دهندگی کنترفاگوت نسبت به نت ها ی نوشته شده چیست؟

1) - یک چهارم درست بالاتر شنیده می شود.    2) در همان محلی که نوشته می شود شنیده می شود.  3) یک اکتاو پایین تر شنیده می شود. 4) یک پنجم درست بالاتر شنیده می شود.

18 - آرپجیونه چه نوع سازی است؟

1) ساززهی با شش سیم              2) ساز بادی دو زبانه ای              3) ساز زهی از خانواده ی چنگ ها           4) ساز شستی دار

19 - اگر بخش کلارینت لا دارای مایه نمایی با دو عدد دیز باشد ، تنالیه ی اصلی موسیقی می تواند کدام باشد؟

1) لا ماژور                   2) فادیز مینور                    3) می ماژور                    4) سل دیز مینور

20 - محدوده ی صوتی دو تار بطور معمول کدام است؟

1) یک اکتاو                    2) یک اکتاو و نیم                   3) دو اکتاو                4) دو و نیم اکتاو

21 - چلستا از سازهای .................است و وسعت آن حدود .............................است؟

1) ایدیوفون - 5 اکتاو                    2) کودوفون - 4 اکتاو              3) ایدیوفون - 4 اکتاو                 4) کوردوفون - 5 اکتاو

22-لله وا چه نوع سازی است؟

1) بادی چوبی                   2) بادی سفالی                   3) زهی آرشه ای                   4) زهی زخمه ای

23 - سپید مهر ه جزو کدام دسته از سازها قرار می گیرد؟

1) آئرو فون                   2) اید یو فون                 3) کوردوفون                  4) ممبرائوفون

24 - کدام ساز دارای آرشه ی کوتاه تری است؟

1) کنترباس                   2) ویلن                   3) ویلنسل                     4) ویولا

25 - با لمس کردن انگشت روی نخستین نت فا دیز روی سیم « ر » ویلن ، کدام هارمونیک طبیعی تولید خواهد شد؟

1) ر یک اکتاو بالاتر                    2) ر دو اکتاو بالاتر                   3) فا دیز دو اکتاو بالاتر                    4) لا دو اکتاو بالاتر

26 - پوزیسیون سوم روی سیم سل ویولنسل با چه نتی آ غاز می شود ؟

1) سی                    2) دو                   3) لا                     4) سی بمل

27 - برای اینکه ترومپت « سی بمل » در « می ماژور » صدا بدهد نت آن را در چه تنالیته ای باید نوشت؟

1) ر ماژور                    2) ر دیز ماژور                    3) فا دیز ماژور                    4) فا ماژور

28 - اصطلاح فرانسوی Timbales برای چه سازی به کار می رود؟

1) طبل بزرگ                   2) تیمپانی                    3) طبل کوچک                   4) ناقوس های لوله ای

29 - کدام ساز امروزه دارای پرده بندی می باشد؟

1) قیچک                    2) کمانچه                    3) عود                    4) تنبور

30 - هورن فرانسوی دارای چند پیستون است؟

1) دو                    2) سه                    3) چهار                 4) پنج

31 - وسعت صدای کلارینت « سی بمل » کدام است؟

1) از «می»زیر حامل تا«ر»دو اکتاو بالای حامل با کلید«سل»        2)از «می»زیر حامل تا «سل»دو اکتاوبالای حامل با کلید «سل»      3) از «می» زیر حامل تا «سل» بالای حامل با کلید «سل»      4) از «می» زیر حامل تا «می»دو اکتاو بالای حامل با کلید «سل»

32 -چنانچه نوازنده ترومپت «سی بمل» بخواهد قطعه موسیقی ترومپت «ر» را انتقال دهد چگونه عمل می کند؟

1)یک دوم بزرگ بالاتر اجرا می کند.         2) یک سوم کوچک بالاتر اجرا می کند.           3) یک سوم بزرگ بالاتر اجرا میکند.             4) یک چهارم افزوده بالاتر اجرا می کند.

33 -در کلارینت «لا» نت «دو» چه صدا دهندگی ای دارد؟

1)فا                 2) سی بمل                 3) لا             4) می بمل

34 - کوارتت زهی از چه سازهایی تشکیل شده است؟

1) یک ویلن،دوآلتو و یک ویلنسل              2) یک ویلن ،یک آلتو و دو ویلنسل         3) دو ویلن ، یک آلتو و یک ویلنسل       4) سه ویلن ، و یک آلتو    

35 - ترمبون تنور آکولیس چند پوزیسیون دارد؟

1) پنج               2) هفت               3) دوازده                4) شانزده    

36 - فلازوله و یا هارمونیک مصنوعی روی ویلن چگونه حاصل می شود؟

1) یک انگشت را محکم گرفته و دومی را لمس می کند.           2) به وسیله لمس کردن یک انگشت حاصل می شود.                3) به وسیله پیتزیکاتو با ناخن حاصل می شود.                                4) به وسیله سر دادن انگشت حاصل می شود.

37 -تفاوت مکانیکی گلوکنشپیل و زایلوفون چیست؟

1) گلوکنشپیل دارای لوله های استوانه ای است.               2) گلوکنشپیل دارای تیغه های فلزی است و زایلوفون چوبی                  3) گلوکنشپیل دارای تیغه های چوبی است و زایلفون فلزی                       4) از نظر ساختار مکانیکی تفاوتی ندارد.

 تحقیق و برسی توسط وبسایت سه تار3tar.ir و تارینه از کتاب کارشناسی ارشد موسیقی ،بنیامین فسائی ، نشر آیندگان - تهران - 1392